ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 2022

Υποτροφία Πολιτιστικού Ιδρύματος Τσαβλίρη

Προκήρυξη 2022

Το Πολιτιστικό  Ίδρυμα Τσαβλίρη ανακοινώνει προκήρυξη υποτροφίας ύψους 3000 ευρώ για φοιτητές και φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένοι  σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΜA/MSc/MPhil), τα οποία απαιτούν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (Master’s dissertation), έκτασης 10,000 – 20,000 λέξεων (κατ’ ελάχιστο). Η γλώσσα συγγραφής της διατριβής μπορεί να είναι η  ελληνική ή η αγγλική. Η θεματική περιοχή της έρευνας θα πρέπει να εμπίπτει σε ένα τουλάχιστον από τα πεδία ενδιαφέροντος του Ιδρύματος. Ενδεικτικά: Ενάλια Αρχαιολογία, Ναυτική Ιστορία, Ναυτιλιακά, Γαλάζια Οικονομία. 

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι Κύπριοι, Ελλαδίτες ή ομογενείς φοιτητές   αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ) ή της Ελλάδας (ΕΘΑΑΕ-ΑΔΙΠ).

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πολιτιστικό  Ίδρυμα Τσαβλίρη,  μέχρι τις 10 Απριλίου 2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], και συνοδεύονται από:

  1. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
  2. Ερευνητική πρόταση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (μέγιστης έκτασης δύο σελίδων), η οποία ταυτίζεται με το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής και αφορά σε θέματα συναφή με τους σκοπούς του Ιδρύματος (προαγωγή της Ναυτιλίας και του Πολιτισμού, με πεδίο έρευνας την Ανατολική Μεσόγειο)
  3. Συστατική επιστολή από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του πιστοποιημένου  προγράμματος (coordinator) ή τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διατριβής (supervisor).

Κριτήρια επιλογής: Η επιλογή του/της υποτρόφου στηρίζεται στην αριστεία, όπως αυτή προκύπτει  από την ακαδημαϊκή του/της επίδοση. Κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια λαμβάνονται επίσης υπόψιν στην περίπτωση ακαδημαϊκώς ισάξιων υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ο υπότροφος οφείλει να παραδώσει αντίγραφο της μεταπτυχιακής διατριβής στο Πολιτιστικό  Ίδρυμα Τσαβλίρη. Αναλόγως των συνθηκών, η παράδοση της διατριβής μπορεί να συνοδευτεί από παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας  στο πλαίσιο τελετής που θα οργανώσει το Ίδρυμα.

Η υποτροφία θα καταβληθεί σε δύο δόσεις: Το ποσόν των 2000 ευρώ αμέσως μετά την επιλογή.  Το υπόλοιπο ποσόν 1000 ευρώ με την παράδοση αντιγράφου της διατριβής στο Ίδρυμα.